Ads here
0772 286 286
237 x 75

Gabriel Garcia Marquez, the Nobel-winning Colombian author who used magical realism to tell epic stories of love, family and dictatorship in Latin America, died Thursday at the age of 87.

Ads here
472 x 60

Ads here
157 x 55

Ads here
190 x 65

  paid advertisements

Ads here
299 x 60

ඔහු $ඇය ඔබ වෙනුවෙන් ලියයි
කැලුම් විජේවර්ධන
සිරිමල් රෝසා - සතිපතා පළ වේ
අමිල චතුරංග
ගාමිණි විජිත් සමරකෝන්
දේවක සදරුවන් පුෂ්ප කුමාර
ව්‍යාපාරික අත්වැල
ජිනදාස වීරකෝන්
සනත් ගමගේ ඔබ වෙනුවෙන් ලියයි
ලක්මිණි වෙදමුල්ල ලියයි
කාන්චන පතිරත්න ලියයි
විමුක්ති සෙව්වන්දි ලියයි
බුද්ධික කසුන
amila
අමිල රුවන් නන්දසේන
sandaru
සදරු කරුණාතිලක
Paid advertisemets
  paid advertisements

Ads here
454 x 60

Ads here
454 x 60

  sinhala news
තද සුළං තිරප්පනේ කළඹයි
Apr 18, 2014 04:00 pm
අනුරාධපුරය, තිරප්පනේ ප්‍රදේශය හරහා හමාගිය තද සුළං 
කුණු කෑම කැවූ බණ්ඩාරවෙල වෙළඳුන් 30ක් උසාවියට
Apr 18, 2014 03:58 pm
උත්සව සමයේ මිනිස් පරිභෝජනයට නුසුදුසු ආහාර ද්‍රව්‍ය
අත්ට්‍රැක්ටරය පෙරළී 9 දෙනෙකු මරු තුරුළට
Apr 18, 2014 03:57 pm
අරලගංවිල,අලුත්ඔය ප්‍රදේශයේ ඉෂෙඩ් ඩී ඇළට 
ත්‍රීමලේදී නාවික හමුදා ඩිෆෙන්ඩරයක් පෙරළී 2ක් මරුට
Apr 18, 2014 03:56 pm
නාවික හමුදා ඩිෆේන්ඩර් රථයක් ත්‍රීකුණාමලය, 
රජ මැදුරෙන් පැන්න 4 දෙනා ආයෙමත් රජ මැදුරට!
Apr 18, 2014 03:56 pm
කොටුව ජනපති මැදුරේ ඇති දැඩි කරමින් සිටියදී ඉගිලගිය 
  paid advertisements

Ads here
454 x 60

Ads here
454 x 60

Ads here
454 x 60

Ads here
0772 286 286
227 x 170

Ads here
454 x 60


Ads here
0772 286 286
225 x 170

Ads here
0772 286 286
454 x 110

Ads here
454 x 60


Ads here
0773 548 548
225 x 170

Ads here
454 x 60

  paid advertisements
  english news
Over 30 tea pluckers stung by hornets
Apr 18, 2014 01:03 pm
Over 30 female tea pluckers in Dickoya, Hatton were stung by hornets at around 10.30am today, the Ada Derana reporter confirmed. Fifteen of those stung have been admi
Centre, Tamil Nadu failed to protect fishermen - Modi
Apr 18, 2014 01:00 pm
A day after Congress president Sonia Gandhi said that UPA had done a lot for the welfare of fishermen in Tamil Nadu at a meeting in Kanyakumari, BJPs Prime Ministeri
Three designate diplomats named
Apr 18, 2014 09:46 am
Prof. Sudharshan Seneviratne has been named High Commissioner designate to India while Prasad Kariyawasam ambassador designate to USA and Karunatilake Amunugama ambas
  cric news
Trott stands down after relapse
Apr 18, 2014 09:35 am
 Jonathan Trott is to take an extended break from cricket having suffered
Bangalore's arsenal blazes to victory
Apr 18, 2014 09:33 am
The Yuvraj Singh)Virat Kohli partnership didn~t have a happy ending in the Wor
  paid advertisements

Ads here
0772 286 286
300 x 100

Ads here
0772 286 286
300 x 100

Ads here
0772 286 286
300 x 100

Ads here
300 x 100

Ads here
0772 286 286
300 x 110

Ads here
0772 286 286
300 x 100

Ads here
0772 286 286
300 x 100

Ads here
0772 286 286
300 x 70

Ads here
0772 286 286
300 x 70

Ads here
0772 286 286
300 x 70

Ads here
0772 286 286
300 x 70

Recently Updated Videos
18-04-2014
18-04-2014
18-04-2014
18-04-2014
18-04-2014
18-04-2014
18-04-2014
18-04-2014
18-04-2014
18-04-2014
18-04-2014
17-04-2014
18-04-2014
18-04-2014
18-04-2014
18-04-2014
18-04-2014
18-04-2014
17-04-2014
18-04-2014
18-04-2014
17-04-2014
17-04-2014
17-04-2014
17-04-2014
17-04-2014
17-04-2014
17-04-2014
17-04-2014
17-04-2014

.d,af,a ßÉukaâ isiqjl=f.ka lrexld f,,s.yk ueIsula‌
Apr 18, 2014 09.32am
.d,af,a wd;a;ïud wudrefjka lrexld f,,s .ykj oela‌ld' b;ska ug ys;=kd fïlg f,ais l%uhla‌ fydhd .;af;d;a ,
Apr 18, 2014 09.27am
fld<U k.rfha NQo¾Ykh úYd, mßj¾;khlg Ndck lrñka bÈßfha isÿjk ixj¾Ok lghq;=j,g
Apr 18, 2014 09.19am
Y%S ,xldfõ jd¾Isl tal mqoa., iy,a mßfNdackh miq .sh jir jkúg lsf,da .%Eï 116 la‌ ola‌jd by<
Apr 18, 2014 08.51am
wo ^18 od& uy isl=rdod Èkhhs' f,dj mqrd fjfik ,la‍I ixLHd; l%sia‌;= Nla‌;slfhda l%sia‌;=ia‌ jykafia l=reisfha
Apr 18, 2014 08.50am
wjqreÿ iufha îu;ska u.S nia‌ r: meojQ ßhEÿrka 15 fokl= w;awvx.=jg f.k we;s nj;a Tjqkaf.a ßhEÿre n
Apr 17, 2014 05.14pm
Èjq,msáh m%foaYfha uro.yuq," nv,a.u ud¾.fha yqKquq,a, fndaêh mdr wi,§ nv,a.u foig .uka l<
Apr 17, 2014 05.11pm
fld<U fldgqj ckm;s ukaÈrfha iqr;Æka f,i we;s oeä lrñka isáh§ b.s,.sh ueflda j¾.fha .srõ
Apr 18, 2014 09.41am
cd we, me;af;a fmï l;djlg wjqreÿ y;laÆ
Apr 18, 2014 09.38am
oYlfha § ;dreKHhg l;d l< kdu,a Wvq.u wog;a ckm%sh pß;hla' ksyඬ .ukl meñKs Tyqf.a ñysß lgyඬg
Apr 17, 2014 09.20am
fï iS;, nlaufya kejqï iq<Û yudf.k tkafka lejqï lsßn;a leú,s fmú,s iqj|la wrf.k' ta iqj¢ka wo oi;u
Apr 17, 2014 09.16am
WfmalaId iaj¾Kud,s b;d flá ld,hla ;=< Ôjk w;aoelSï" .egÆ /ilgu uqyqK ÿka rx.k Ys,amskshl"
Apr 17, 2014 09.06am
wm uyd iskudfõ§ wdpd¾h f,iag¾ f–ïia mSßia iQÍkaf.a wkQ mia jeks ckau Èkh od tkï miq.sh fikiqrdodfõ fy
Apr 17, 2014 09.00am
úYdro .=Kodi lmqf.a .ek u;lh wjÈ lrk ìßh fma%ud lmqf.a
Apr 11, 2014 09.02am
;=Idr f;kakfldakaf.a ‘jß. fmdÊc’ iskudmgh iuÛska ;j;a wÆ;a l;d kdhsldjla fy< iskudjg msúishdh' weh k§YdkS f*dkafiald
Skype Me™!

Ads here
0772 286 286
328 x 70

Ads here
0772 286 286
328 x 70

Ads here

0772 286 286
328 x 70

Apr 18, 2014 09.08am
ó.uqj k.r uOHfha msysá ia‌j¾KdNrK fjf<| i,lg Bfha ^17 od& rd;%s 7'30 g muK lvdjeÿKq yh fokl=f.ka hq;a
-------------------------------------------------------------------------------
Apr 18, 2014 09.06am
m%;sldr i|yd je,slv nkaOkd.dr frdayf,a r|jd isá m%n, u;al=vq cdjdrïlrejl= yd uydêlrK kvqjl pQÈ;hl= Bfha ^17 j
Apr 18, 2014 08.54am
ls,sfkdÉÑfha isg jõkshdj n,d Odjkh fjñka ;snQ yuqod g%la‌ r:hla‌ fmr<Su ksid yuqod Nghka 19 fokl= ;=jd, ,nd
Apr 17, 2014 05.16pm
ish myf<dia yeúßÈ ÈhKshg ;uka ksid ore .enla ygf.k we;s nj fy<sùfuka miqj m%foaYfhka m,df.dia
Apr 18, 2014 09:51 am
,nk uig fh ;sfnk Y%S ,xld lKa‌vdhf tx.,ka; ixpdrhg fmr tys mdil fuka
-------------------------------------------------------------------------------
Apr 18, 2014 09:49 am
,is;a ud,sx.f.a YsIag mka heu wmf;a hjka whs'mS't,a';r.dj,sfha m<uq ;r.
Apr 18, 2014 09:47 am

ixpdrl Tiag%ේ,shdkq ms, yd Y%S ,xldj w;r meje;s oDYHdnd;hkaf.a wka;

Ads here
0772 286 286
328 x 70

Ads here
0772 286 286
328 x 70

0772 286 286
328 x 70

Ads here

0772 286 286
328 x 70