Gossip
Apr 24, 2014 11.18am
Y%djia;smqr yfha we< l¿ú, f.j;a;l uqÜáhl iÛjd ;snQ md¾i,hla oel th ;u mjq,g isÿl< yQkshula hehs ielfldg .,la Wv ;nd le;a;lska fldgd mÍla‍Id lsÍug hEfï§ tu md¾i,h msmsÍfuka ;=jd, ,o wUq ) ieñ hqj<la wkqrdOmqr Ysla‍IK frday,g yd ysfoda.u m%dfoaYSh frday,g we;=<;a lrk ,oehs ysfoda.u fmd,sish mjihs'
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apr 24, 2014 10.53am
ye;a;E yeúßÈ mqoa.,hl= újdy lr.kakd njg fmdfrdkaÿ ù Tyqf.ka remsh,a ,la‍I oyhl uqo,la jxpd l< njg .,alsiai fmd,sish úiska w;awvx.=jg .kq ,enQ ielldßhla .,alsiai ufyia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka wk;=rej ufyia;%d;a yd w;sf¾l Èid úksiqre rx.Ôj úu,fiak uy;d remsh,a ,la‍Ih ne.ska YÍr wem folla u; uqodyßk ,o w;r úfoaY.; ùuo ;ykï flf<ah'
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apr 23, 2014 10.33am
wkqrdOmqr ;=kajeks mshjf¾ f.j;a;lg lsß bínla jegqKq nj f.ysñfhda lsh;s'
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apr 23, 2014 10.27am
fld< iShla yhiShhs
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apr 23, 2014 09.53am
;Uq;af;a.u m%dfoaYSh f,alï fldgfia fida,u .ïudkfha ;reKhl= kj ksmehqï ks¾udKhla‌ bÈßm;afldg ,xldfjkau m%:u ia‌:dkh ,nd
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apr 23, 2014 09.49am
y,dj; ) f;dvqjdj m%foaYfha ëjrhl=f.a ud oe,lg jd¾;d.; u;aiH wia‌jekakla‌ yiqlr .ekSug yelsù ;sfí' lsf,da oyila‌ muK n/;s
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apr 22, 2014 04.46pm
uykqjr u,aj;a; uyd úydrfha we;=,a.u úydrfha jev jdihl< 26 yeúßÈ ysñ kula f., je,,df.k ish
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apr 22, 2014 09.23am
miq.shod wefußldfõ we,ndud fj; /iajQ khs kgkafkda úYd, msßila fmd<Ûqka kegùfï
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apr 22, 2014 09.12am
nqÿ oyug ks.d jk wkaoñka fk¿ï u,l jev isák nqÿka jykafiaf.a rej uyckhdg fyd¢ka fmfkk wkaoñka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apr 22, 2014 09.02am
jõkshdj nkaOkd.drfha r|jd isáh§ m%;sldr i|yd jõkshdj frday,g we;=<;a lr isá t,a' à' à' B'
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apr 21, 2014 04.59pm
uyr.u k.rfha jHdmdßl ia:dkhl iïmq¾K uqyqK wdjrKhla ^*q,a f*ia fy,auÜ& oudf.k meñKs mqoa.,fhl=j ielm
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------