News
Apr 24, 2014 11.14am
remsh,a 6"800l úÿ,s ì, f.jd .ekSug fkdyelsj Èk .Kkla ta .ek lshjñka isá 24 yeúßÈ tlaore mshl= ;u ksfjfia§u ji î isáh§ mqiaie,a,dj frday,g we;=<;a lsÍfuka miq ñhf.dia we;' miq.sh 21od fufia ñhf.dia we;af;a mqmq/iai iag¾,skan¾.a j;a; Wv fldgfia mÈxÑj isá Ydka;s l=ud¾ kue;s j;= lïlrefjlah'
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apr 24, 2014 10.57am
119 yÈis weue;=ï wxYhg ,enqKq f;dr;=rla u; óg jir 20lg fmr fuda,a .ilska myr§ mqoa.,hl= >d;kh lsÍfï isoaêhla iïnkaOfhka >d;khg ,lajQ mqoa.,hdf.a ìßh yd wkshï ieñhd uyfj, fmd,sish uÛska ielmsg w;awvx.=jg .eksKs'
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apr 24, 2014 10.43am
n,m;%hla fkdue;sj remsh,a fldaá 17la jákd ;U" hlv we;=¿ wn,s f,day o%jH wvx.= lkafÜk¾ 9la nyf¾ka iy isx.mamQrejg hjd we;ehs lshk cdjdrïlrejka msßila ms<sn| f¾.=j úfYaI mÍla‍IKhla wdrïN fldg ;sfí'
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apr 24, 2014 10.38am
PdhdrEm ;eme,am;a ^mslap¾ fmdaiaÜldâ&j, w,jd fko¾,ka;h fj; heùug iQodkï lr ;snQ u;afm;s f;d.hla yslalvqj m%foaYfha ;eme,a fmÜá foll ;sî .d,a, fmd,sia fldÜGdi wmrdO úu¾Yk wxYh uÛska fidhdf.k we;'
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apr 24, 2014 10.34am
l=,shdmsáh uOH úoHd,fha oekg isák úÿy,am;sjrhd udrelr hjd je/È .Kkdjla iïnkaOfhka oඬqjï ,enQ ¥Is; mqoa.,hl= kj úÿy,am;sjrhd f,i m;alr tùfï ie,eiqug úfrdaOh m< lrñka tu úoHd,fha .=rejreka" isiqka iy wdÈ isiqyq bl=;aod ^21od& tu úÿy, bÈßmsg§ Woaf>daIKhl ksr; jQy'
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apr 24, 2014 10.32am
rcfha mjq,a fi!LH fiajd ks,Odßkshkaf.ka ^úkakUq& ishhg 25 la‌ fyo fiajhg n|jd .kakd f,i rdcH fiajd tla‌i;a fyo ix.uh úiska fi!LH wud;HdxYhg fhdackdjla‌ bÈßm;a lr ;sfí'
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apr 24, 2014 10.29am
lsre<mk k.rfha fm!oa.,sl nexl=jla‌ fld,a,lEug Bfha ^23 jeksod& oyj,a lvdjeÿKq ikakoaO fld,a,lrejka fofokl= nexl= wdrla‍Il ks,OdÍka t,a, l< fjä m%ydr yuqfõ m,d f.dia‌ we;' Bfha oyj,a 1'30 g muK isÿ jQ fuu fjä ;eîu ksid nexl=jg meñK isá .kqfokqlrejka fukau k.rjdiSyq o oeä NS;shg m;aj isáhy'
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apr 23, 2014 10.14am
ñh.sh wgyeúßÈ orejdf.a mshd urK mÍla‍IKfha§ idla‍Is foñka lshhs
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apr 23, 2014 10.02am
kx.S fírd .ekSug igka l< wla‌l,d lsh;s kï fy<slrkak nE''''''
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apr 23, 2014 09.57am
ish 14 yeúßÈ ÈhKsh úfoaYslhkag wf,ú lrñka .Ksld jD;a;sfha fhojQ fldÜ‌gdfõ ujla‌ w;awvx.=jg .ekSug fmd,sia‌ <ud yd ldka;d
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apr 23, 2014 09.46am
fiajd b,a,Sï 2 la‌ uq,a lr f.k rcfha frday,aj, fiajh lrk mßmQrl ffjoH fiajd jD;a;slfhda fuu 25 jeksodhska miq §m jHdma; wLKa‌v
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------